Liên kết

Mục tiêu

Mục tiêu

Nhằm góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục theo chủ trương của Đảng và nhà nước, Công ty đã hoạt động và đầu tư trong lĩnh vực Giáo dục từ Mầm non đến Trung học và sẽ phát triển đến Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Hoạt động của công ty theo mục tiêu và phương châm như sau:

Xây dựng và phát triển Công ty thành một hệ thống Giáo dục có chất lượng, thể hiện qua việc xây dựng mô hình giáo dục hiện đại, phương pháp giáo dục tiên tiến và các dịch vụ giáo dục phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển

Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực có kiến thức, có năng lực chuyên môn, có kỹ năng làm việc, có tâm huyết, luôn đoàn kết, gắn bó, làm việc vì danh dự, uy tín của đơn vị và chất lượng, hiệu quả học tập và rèn luyện nhân cách của học sinh

Công ty xác định tôn trọng và chấp hành luật pháp, hài hòa giữa lợi ích của đối tượng phục vụ là người học với lợi ích của xã hội và lợi ích của Công ty